Cardxu Cardxu Bronze Identity verified

Cardxu's profile

Trading volumes
  • BTC 0 BTC
  • ETH 0 ETH
  • BCH 0 BCH
  • $2,657.37
Number of successful trades 11
Number of trading partners 10
Positive feedback 42% (6 x / 8 x )
Rank Bronze Bronze
Identity verified Identity verified Yes
Phone number Verified Verified
Country of residence Vietnam
Nationality Vietnam
Account created 2 years ago
Last seen 1 year ago

Comments from trading partners

  • chưa xác nhận thanh toán giao dịch đã thành công

  • Tôi chưa nhận đươc tiền từ người mua

  • Tôi không nhận được tiền từ người mua, mà số 50 Gin của tôi trong balance cũng không còn Scam

  • Tôi chưa nhận được tiền từ người mua này

  • Very good